Lumang-tugtugin  -  lumang pag-ugali o dahilan;  bagay na nakasanayan dahil laging ginagawa.