Magaan ang kamay  Р madaling manuntok, manapok, manakit