Malawak ang isip - madaling umunawa, maraming nalalaman