Ngiting-aso / Tawang-aso  -  tawang mapangutya;  tawang hindi bukal sa loob.