Walang utang na loob  -  Di marunong gumanti sa kabutihang tinangkap.